02/03/21  Tin của trường  42
Thu gom vỏ hộp sữa là một hoạt động rất ý nghĩa khi giúp học sinh hiểu việc thu gom rác sinh hoạt để tái chế, nhất là giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt, hình thành thói quen tốt và ý thức bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc nhỏ nhất hàng ngày...