A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn các phương án phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.;

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Thực hiện Công văn số 3062/SGDĐT-CTTT ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 1912/UBND-GD&ĐT ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG  TIỂU HỌC YÊN MỸ

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - hạnh phúc

Số: 112 /PA-THYM

Yên Mỹ, ngày 13 tháng 9 năm 2021

PHƯƠNG ÁN

Phòng, chống dịch Covid-19 tại trường Tiểu học Yên Mỹ

Thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn các phương án phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.;

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Thực hiện Công văn số 3062/SGDĐT-CTTT ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 1912/UBND-GD&ĐT ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trường Tiểu học Yên Mỹ xây dựng Phương án phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) tại nhà trường.

- Đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của nhà trường.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 là trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống dịch.

- Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

- Chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ để xét nghiệm, cách ly… ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả khi có dịch xảy ra theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

- Tập thể CB, GV, NV nhà trường chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, xác định nội dung này là công việc trọng tâm, được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục tại nhà trường.

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH

1. Đối với nhà trường

            1.1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, có đầu mối tham mưu là cán bộ phụ trách công tác y tế trường học, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch. Thành viên gồm đại diện công đoàn, đoàn thanh niên, một số tổ chức/cá nhân trong nhà trường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

1.2. Thành lập các Tổ an toàn COVID của nhà trường gồm thành viên là:

Số tt

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Thị Thu Hằng

Hiệu trưởng – TB chỉ đạo

2

Nguyễn Thị Hiền Lương

Hiệu phó - PB chỉ đạo

3

Đặng Thị Phương

CT công đoàn - Ủy viên

4

Nguyễn Mỹ Linh

Bí thư ĐTN - Ủy viên

5

Nguyễn Thanh Ngân

Tổng phụ trách - Ủy viên

6

Nguyễn Thu Hà

Nhân viên y tế - Uy viên

7

Trương Thị Thu Hà

GV - Ủy viên

8

Nguyễn Thị Thu Hường

GV- Ủy viên

9

Khúc Duy Chiến

Bảo vệ - Ủy viên

- Tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của CB, GV, NV và HS tại đơn vị.

- Kiến nghị thủ trưởng đơn vị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của nhà trường và của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng và bộ phận y tế của nhà trường khi phát hiện CB, GV, NV và HS mắc COVID-19 (F0) hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 (Ho, sốt, khó thở...) để xử lý theo quy định.

- Hỗ trợ đơn vị và cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1 (là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian kín tại nơi lưu trú, làm việc, cùng trường, học tập, sinh hoạt,... hoặc trong cùng khoang trên phương tiện vận chuyển với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0), F2 (là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 có khả năng lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế) và các trường hợp khẩn cấp khi đơn vị có trường hợp mắc COVID-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch phù hợp khác do Hiệu trưởng giao.

1.3. Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường (theo Phụ lục 1). Phương án phòng, chống dịch phải bao gồm sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển trong đơn vị khi xuất hiện các trường hợp F0, F1, F2 và trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

1.4. Quản lý CB, GV, NV, HS về các thông tin gồm họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, địa chỉ nơi trọ, số điện thoại; yêu cầu CB, GV, NV, HS thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1.

1.5. Trường hợp CB, GV, NV, HS của đơn vị lưu trú ở những địa phương khác nhau, Hiệu trưởng có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế/Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh của các địa phương liên quan để quản lý và theo dõi y tế.

1.6. Tổ chức theo dõi sức khỏe của CB, GV, NV, HS hàng ngày; không được bố trí làm việc, học tập đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu của CB, GV, NV, HS tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến trường, không đi làm, đi học nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... và phải báo cho nhà trường, y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo qui định.

1.7. Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào trường và khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế. Trường hợp người ra vào không thể thực hiện việc quét mã QR, thì đơn vị bố trí nhân viên kiểm soát có điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone/NCOVI) để thực hiện quét mã QR trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BHYT/thẻ căn cước công dân hoặc được sinh ra bởi hệ thống phần mềm của người ra vào.

1.8. Tại khu vực cửa vào của trường học (cồng trường): tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu CB, GV, NV, HS, khách đến làm việc (sau đây gọi là khách) phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; bố trí biển báo qui định phòng, chống dịch đối với CB, GV, NV, HS, khách; bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay; bố trí khu vực vào đơn vị có kẻ vạch giãn cách giữa các khách theo qui định; kiểm soát và quản lý Thẻ khách vào đơn vị; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào đơn vị đảm bảo qui định phòng, chống dịch.

1.9. Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là phòng cách ly) cho CB, GV, NV, HS /khách có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc F0, hoặc F1, hoặc F2 khi đang làm việc, giảng dạy, học tập tại trường. Phòng cách ly phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Bố trí tại khu vực riêng, gần cổng ra vào, tách biệt với khu làm việc (nếu có thể).

- Phòng cách ly phải đảm bảo:

+ Thoáng khí, thông gió tốt;

+ Hạn chế đồ đạc trong phòng;

+ Có chỗ rửa tay;

+ Có thùng đựng rác có nắp đậy kín;

+ Có khu vực vệ sinh riêng.

1.10. Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa... gần cửa ra vào đơn vị; bố trí địa điểm, trang thiết bị, nhân lực để khử khuẩn tại khu vực giao nhận hàng hóa (nếu cần thiết); hạn chế tiếp xúc giữa người giao và người nhận; yêu cầu đơn vị và người giao thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K, các yêu cầu phòng, chống dịch theo qui định và ghi lại thông tin người giao, người nhận, thời gian giao nhận hàng...

1.11. Thường xuyên thông tin nhắc nhở CB, GV, NV, HS và khách thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc, giảng dạy, học tập.

1.12. Lắp đặt camera tại các khu vực công cộng có nguy cơ (trừ các khu vực nhà tắm, vệ sinh, khu vực thay đồ ...), đặc biệt là khu vực quét mã QR điểm kiểm dịch để theo dõi, giám sát và nhắc nhở tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

1.13. Bộ phận tiếp đón, làm việc với khách (giải quyết thủ tục hành chính...): yêu cầu những người được phân công làm việc với khách phải thực hiện 5K, đặc biệt đeo khẩu trang, giãn cách, lắp đặt vách ngăn (nếu có thể).

1.14. Khuyến khích giảm số người làm việc tại đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa.

1.15. Tăng cường thông khí tại nơi làm việc, giảng dạy, học tập, phòng họp; giảm tiếp xúc bằng bố trí vách ngăn tại nhà ăn và cung cấp suất ăn riêng khi tổ chức ăn bán trú.

1.16. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay cho CB, GV, NV, HS.

1.17. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị theo (theo Phụ lục 2).

1.18. Yêu cầu CB, GV, NV, HS ký cam kết tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 với nhà trường (theo mẫu tại Phụ lục 3).

1.19. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch với thông tin đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

1.20. Quản lý CB, GV, NV, HS có nguy cơ, đi công tác, đặc biệt các trường hợp đi, đến, về từ khu vực có dịch; thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho CB, GV, NV, HS:

- Đối với CB, GV, NV, HS có nguy cơ (bộ phận làm việc với khách hàng ngày...): thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc bằng Test kháng nguyên nhanh hoặc phương pháp RT-PCR hàng tuần ít nhất cho 20% CB, GV, NV, HS.

- Đối với CB, GV, NV, HS đi công tác, đặc biệt các trường hợp đi, đến, về từ khu vực có dịch: thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR trước và sau khi đi công tác trong vòng 03 ngày (72 giờ) tính đến thời điểm đi công tác hoặc quay lại đơn vị hoặc theo các quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.

1.21. Xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho CB, GV, NV và HS.

1.22. Thường xuyên rà soát những việc nhà trường cần làm để phòng, chống dịch COVID-19 (theo mẫu tại Phụ lục 4).

2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

2.1. Trước khi đến trường:

- Thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K; Tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày. Nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... thì chủ động ở nhà, thông báo cho giáo viên, hiệu trưởng.

- Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết khi đến trường như nước uống, cốc uống dùng riêng; khăn giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn tay

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly y tế.

2.2. Khi ở trường:

- Luôn thực hiện Thông điệp 5K đặc biệt việc đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng giãn cách.

- Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

- Thường xuyên vệ sinh phòng học, bàn ghế…các vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn.

 - Nếu phát hiện bản thân hoặc bạn bè, đồng nghiệp có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở..., hoặc là F0, F1, F2 thì hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và báo ngay cho người quản lý, Tổ an toàn COVID hoặc cán bộ y tế nhà trường.

- Không kỳ thị, phân biệt đối xử với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có dịch hoặc đã được điều trị khỏi COVID-19.

3. Đối với CB, GV, NV làm công việc có nguy cơ (bộ phận tiếp đón, làm việc với khách đến trường)

                   Ngoài các hướng dẫn chung ở trên, CB, GV, NV và HS cần lưu ý:

                   - Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết; Nếu không sử dụng găng tay, phải rửa tay thường xuyên và dùng giấy lau tay sử dụng một lần hoặc khăn lau tay để làm khô tay.

                   - Sử dụng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (bao gồm cả khẩu trang, kính, găng tay...) theo quy định.

4. Đối với CB, GV, NV phải đi công tác đến các khu vực có dịch

                   Ngoài các hướng dẫn ở trên CB, GV, NV và HS cần lưu ý:

                   - Tham khảo thông tin về các khu vực có dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế http://ncov.moh.gov.vn để đánh giá lợi ích và nguy cơ của chuyến công tác.

                   - Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 trước khi đi công tác và sau khi đi công tác theo quy định.

                   - Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa phương nơi đến công tác.

                   - Luôn thực hiện Thông điệp 5K.

                   - Trong khi đi công tác, nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... cần đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, thông báo với người quản lý, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế cấp tỉnh hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 9095) để được tư vấn và nếu cần thiết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

                   - Sau khi đi công tác về từ khu vực có dịch về, CB, GV, NV thực hiện theo quy định của Bộ Y tế về xét nghiệm SARS-COV-2, tự theo dõi sức khỏe, cách ly y tế...

5. Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cho nhà trường (cung cấp suất ăn,...):

                   - Yêu cầu ký cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị.

                   - Phối hợp thực hiện việc quản lý danh sách CB, GV, NV và HS, lịch trình, thời gian làm việc của CB, GV, NV và HS.

                   - Yêu cầu CB, GV, NV và HS thực hiện 5K, ghi lại lịch trình tiếp xúc hằng ngày.

                   - Định kỳ hằng tuần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR cho toàn bộ CB, GV, NV và HS.

III. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI MẮC COVID-19, F1, F2

1. Phương án khi có trường hợp CB, GV, NV, HS nghi mắc Covid-19 (F0) tại nhà trường.

Khi phát hiện CB, GV, NV, HS trong nhà trường có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... thực hiện theo các bước sau:

- Thông báo cho Hiệu trưởng – Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID, nhân viên y tế của nhà trường.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi mắc Covid-19 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn CB, GV, NV, HS nghi ngờ mắc Covid-19 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời.

- Gọi điện thoại cho UBND xã, trạm y tế để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.

- Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của CB, GV, NV, HS.

- Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn toàn bộ nhà trường, đặc biệt là khu vực phát hiện nghi ngờ mắc bệnh (theo Phụ lục 2).

- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp.

2. Phương án khi có trường hợp CB, GV, NV, HS là F1 tại đơn vị

2.1. Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại nhà trường

- Thông báo cho Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID,  nhân viên y tế của nhà trường.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay tại phòng cách ly tạm thời:

+ Nếu kết quả dương tính thì khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn.

+ Nếu kết quả âm tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên tắc gộp mẫu các trường hợp cùng vị trí làm việc, cùng nơi ở/lưu trú để xử trí các trường hợp F2 theo quy định.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1 (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2).

- Thông báo cho toàn thể CB,GV,NV, học sinh của nhà trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu CB,GV,NV, học sinh nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K.

- Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

2.2. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương

2.2.1. Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định.

2.2.2. Rà soát toàn bộ CB, GV, NV, học sinh trong nhà trường theo danh sách quản lý (số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ….).

2.2.3.  Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, F1...

- Cơ quan y tế địa phương phải thông báo ngay cho cơ quan y tế nơi các trường hợp F2 ở/lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định.

- Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại nhà trường: thông báo và yêu cầu các trường hợp này tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi ở/lưu trú;

- Đối với những trường hợp F2 không có mặt tại nhà trường: thông báo bằng điện thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

2.3. Bộ phận y tế/Tổ chức hành chính/Văn phòng của nhà trường phối hợp với UBND xã, trạm y tế xã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho CB, GV, NV, HS có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế.

2.4. Xử trí đối với các trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp F1

- Kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, nhà trường được tiếp tục hoạt động bình thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

- Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như Phần IV của Hướng dẫn này.

3. Phương án có trường hợp F2 tại trường

- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID của nhà trường.

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu được yêu cầu).

- Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1.

- Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1:

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, thực hiện 5K.

+ Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như Phần IV của Hướng dẫn này.

IV. PHƯƠNG ÁN KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 TẠI NHÀ TRƯỜNG

1. Phát hiện có các trường hợp F0 qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ tại đơn vị

- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19.

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Hiệu trưởng nhà trường trên cơ sở ý kiến của cơ quan y tế địa phương ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng tầng/khu vực làm việc/phòng, ban/vị trí làm việc có F0 để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

- Thông báo cho các trường hợp F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi. Hướng dẫn cho ca bệnh di chuyển theo lối đi đã được phân luồng vào đến phòng cách ly tạm thời.

- Thông báo cho đơn vị/cá nhân đã được phân công chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Thông báo cho toàn thể CB, GV, NV và HS đang có mặt tại đơn vị không tự ý di chuyển; nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, lo lắng.

- Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

- Sau khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2), đơn vị tiếp tục hoạt động bình thường kể từ ngày hôm sau.

2. Phát hiện có các trường hợp F0 tại đơn vị thông qua xét nghiệm trường hợp F1/F2 và trường hợp nghi ngờ

Xử lý như Mục 1, Phần IV và xử trí đối với F1F2 như Phần III của Hướng dẫn này.

3. Phát hiện có các trường hợp F0 là CB, GV, NV, HS của nhà trường thông qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng

3.1. Trường hợp F0 đang có mặt tại đơn vị:

Xử lý như Mục 1, Phần IV và xử trí đối với F1F2 như Phần III của Phương án này.

3.2. Trường hợp F0 không có mặt tại đơn vị:

Phối hợp với cơ quan y tế các địa phương có liên quan tiến hành rà soát các trường hợp F1, F2 tại đơn vị để cách ly y tế và xử lý như Phần III của Phương án này.

4. Phát hiện có trường hợp mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm đối với người đi công tác

4.1. Trường hợp kết quả dương tính trước khi CB, GV, NV đi công tác

Xử lý như Mục 1, Phần IV của Hướng dẫn này và xử trí đối với F1 F2 như Phần III của Phương án này.

4.2. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính sau khi CB, GV, NV đi công tác về

4.2.1. Trường hợp CB, GV, NV chưa đến nơi làm việc, đang ở nhà hoặc nơi lưu trú:

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế tại nơi lưu trú để xử lý theo quy định.

- Thông báo những người đi cùng trong đoàn công tác và địa phương nơi CB, GV, NV đến công tác để xác định các trường hợp F1, F2 của nơi đến công tác và tiến hành xử lý như Phương án tại Phần III.

4.2.2. Trường hợp CB, GV, NV và HS đã đến đơn vị, nơi làm việc:

Xử lý như Mục 1, Phần IV và xử trí đối với F1F2 như Phần III của Phương án này.

5. Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh (tất cả các mẫu xét nghiệm tại đơn vị âm tính)

5.1. Trường hợp CB, GV, NV,  HS  trường

- Thông báo dỡ bỏ phong tỏa.

- Khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1, F2.

- Rà soát lại toàn CB, GV, NV, HS trong nhà trường theo danh sách quản lý để tiếp tục theo dõi, giám sát và định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc.

- Nhà trường hoạt động bình thường, thực hiện 5K và các quy định phòng, chống dịch.

5.2. Trường hợp CB, GV, NV, HS đang ở nhà hoặc nơi lưu trú (không phải là F0, F1)

- Thông báo về việc dỡ bỏ phong tỏa tại nhà trường

- Tiếp tục cho CB, GV, NV, HS đến trường và hoạt động bình thường.

6. Trường hợp nhận thông tin có F0 là CB, GV, NV, HS ngoài thời gian ở trường

- Báo cáo ngay cho Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường để biết và tạm dừng hoạt động của đơn vị để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế địa phương.

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khử khuẩn toàn bộ trường đặc biệt khu vực làm việc của ca mắc.

- Thực hiện truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho trạm y tế xã.

- Chờ cơ quan y tế địa phương thông báo kết quả xét nghiệm của F1, F2 trước khi quyết định để học sinh đi học trở lại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào tình hình thực tế có thể điều chỉnh các phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho phù hợp và phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch của chính quyền địa phương.

1. Xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc tại nhà trường và tổ chức diễn tập.

2. Yêu cầu 100% CBGV,NV nhà trường, người cung cấp dịch vụ ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm tra việc thực hiện.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại nhà trường.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế của địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trên đây là Phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại trường Tiểu học Yên Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu CB, GV, NV và HS tổ chức tuyên truyền, triển khai và thực hiện có hiệu quả Phương án này; Trưởng ban TTND, Chủ tịch CĐ, Tổ trưởng các tổ giúp Ban giám hiệu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch; định kỳ tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho nhà trường theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng GD&ĐT huyện;

- Lưu:VT.

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 Phạm Thị Thu Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1:

KẾ HOẠCH VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19

 

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TH YÊN MỸ
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/PL- THYM

                Yên Mỹ, ngày14 tháng 9  năm 2021

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ

KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19

 

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho CB, GV, NV và HS” và các văn bản chỉ đạo liên quan;

Căn cứ Công văn số 1912/UBND-GD&ĐT ngày 09/9/2021 của UBND huyện  Thanh Trì về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong các cơ sở giáo dục.

Đơn vị xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại đơn vị cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhà trường: Tiểu học Yên Mỹ

2. Tổng số CB, GV, NV và HS: 27 CBGV,NV; 476 HS

- Số CB, GV, NV, HS tại địa phương: GV: 17; HS: 472

- Số CB, GV, NV, HS ngoại tỉnh: 0

- Số CB, GV, NV, HS ký hợp đồng dài hạn: 03

- CB, GV, NV, HS ký hợp đồng ngắn hạn: 04

- Số CB, GV, NV, HS làm với nhiều đơn vị: 0

- Số CB, GV, NV và HS là người nước ngoài: 0

3. Số CB, GV, NV, HS theo từng vị trí làm việc, học tập

- Phòng Ban giám hiệu: 02

- Phòng HĐSP và các phòng chức năng khác: 08

- Phòng học và phòng hỗ trợ học tập: 18

4. Tổng số cán bộ y tế (nếu có): 01

Cán bộ phụ trách công tác y tế:

- Họ và tên: Nguyễn Thu Hà

- Số điện thoại: 0869090518

- Email:Trongha0904@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp y

5. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị

- Họ và tên: Phạm Thị Thu Hằng

- Số điện thoại: 0984033545

- Email: thuhang0276@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

B. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo các mức độ nguy cơ.

- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 theo các phương án.

C. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19

1. Các khu vực tập trung đông người tại đơn vị như: cổng ra vào, phòng họp, phòng làm việc, phòng ăn, khu vực để xe... theo thứ tự ưu tiên:

- Vị trí 1: Cổng trường

- Vị trí 2: Sân trường

- Vị trí 3: Lớp học

- Vị trí 4: Phòng ăn

2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị (tay vịn cầu thang, máy tính, mặt bàn học của HS, mặt bàn làm việc của CBGV,NV...).

+ Tay vịn cầu thang:        

 - Số lượng : 04

 - Vị trí: ở khu vực hầm thoát lũ, giữa khu nhà 2 tầng để đi lên tầng khu vực các lớp học.

+ Tay nắm cửa:

 - Số lượng: 52 cái                

 - Vị trí: ở tất cả các cửa ra vào của phòng học, phòng chức năng cho học sinh, phòng làm việc của CBGV, NV

+ Phòng học, phòng làm việc:

 - Số lượng: 28

 - Vị trí: Ở tất cả các khu vực trong toàn bộ khuôn viên trường học

3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ của đơn vị (cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, thu gom và xử lý rác thải,

- Đơn vị cung cấp suất ăn: Công ty TNHH An Phát

- Số lượng người được xét nghiệm hàng tuần: 02

- Đơn vị cung cấp nước uống: Lavie

- Số lượng người được xét nghiệm hàng tuần: 01

4. Mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở: An toàn cho đến thời điểm hiện tại.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐƠN VỊ

1. Phương án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thường mới

        - Nhà trường chuẩn bị đủ các dụng cụ và các chất tẩy rửa thông thường để thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp khi đón học sinh trở lại trường (chổi lau nhà, thùng đựng nước, thùng rác, nước sát khuẩn tay nhanh, khăn giấy khô, nhiệt kế …) Chủ động tổ chức vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học.

        -  Đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư y tế: hệ thống cấp nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay, khẩu trang, nhiệt kế điện tử, phòng cách ly (1 phòng), phòng y tế (1 phòng) … trước khi cán bộ giáo viên và học sinh trở lại trường học tập; Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh, mỗi học sinh có 1 cốc uống nước riêng được vệ sinh hàng ngày (Yêu cầu CMHS chuẩn bị bình nước riêng cho HS).

          - Tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho CB, GV, NV và học sinh trong trường học. Thực hiện nghiêm túc Thông điệp “5K” của Bộ y tế. Phân công rõ nhiệm vụ của mỗi thành viên trong nhà trường, các nhóm trong nhà trường tập huấn xử lý các tình huống khi học sinh đi học đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch

          * Khi học sinh đi học trở lại:

          1.1. Trước khi học sinh đến trường:

          - Gia đình tự kiểm tra thân nhiệt cho HS và nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ; Cán bộ, giáo viên, nhân viên tự kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải nghỉ ở nhà, đồng thời liên hệ với cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

         - Tuyên truyền để thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và ở nơi công cộng.

          - Cha mẹ học sinh không vào trong trường học. Bảo vệ nhà trường hạn chế tối đa người không có nhiệm vụ vào trường.

- Nhà trường có thông báo cụ thể thời gian tan học để phụ huynh đón con theo giờ, tránh tụ tập đông phụ huynh trước cổng trường.

                   - Nhân viên y tế: Đảm bảo có mặt trong suốt thời gian dạy và học, sẵn sàng đáp ứng y tế khi cần; Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để theo dõi, phát hiện học sinh có vấn đề sức khỏe để kịp thời xử lý (Nếu HS có vấn đề về sức khỏe tại trường, nhận bàn giao học sinh từ giáo viên và lưu lại hồ sơ bàn giao cách xử lý); Báo cáo hàng ngày với cơ quan y tế cập nhật tình hình sức khỏe, số lượng Hs hàng ngày (lưu hồ sơ)

            2. Phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp nghi mắc, F0, F1, F2

2.1. Phương án khi có trường hợp CB, GV, NV, HS nghi mắc Covid-19 (F0) tại nhà trường.

- Khi phát hiện CB, GV, NV, HS trong nhà trường có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... thực hiện theo các bước sau:

- Thông báo cho Hiệu trưởng – Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID, nhân viên y tế của nhà trường.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi mắc Covid-19 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn CB, GV, NV, HS nghi ngờ mắc Covid-19 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời.

- Gọi điện thoại cho UBND xã, trạm y tế để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và nếu cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.

- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc đến cơ sở y tế.

- Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của CB, GV, NV, HS.

- Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn toàn bộ nhà trường, đặc biệt là khu vực phát hiện nghi ngờ mắc bệnh (theo Phụ lục 2).

- Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa phương hoặc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để quyết định bố trí, sắp xếp công việc phù hợp.

2.2. Phương án khi có trường hợp CB, GV, NV, HS nghi mắc Covid-19 (F1) tại nhà trường.

- Thông báo cho Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID,  nhân viên y tế của nhà trường.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công để phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời.

- Hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay tại phòng cách ly tạm thời:

+ Nếu kết quả dương tính thì khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn.

+ Nếu kết quả âm tính thì xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo nguyên tắc gộp mẫu các trường hợp cùng vị trí làm việc, cùng nơi ở/lưu trú để xử trí các trường hợp F2 theo quy định.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1 (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2).

- Thông báo cho toàn thể CB,GV,NV, học sinh của nhà trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu CB,GV,NV, học sinh nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K.

- Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

* Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương

+ Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo quy định.

- Rà soát toàn bộ CB, GV, NV, học sinh trong nhà trường theo danh sách quản lý (số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ….).

-  Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, F1...

- Cơ quan y tế địa phương phải thông báo ngay cho cơ quan y tế nơi các trường hợp F2 ở/lưu trú để tiến hành cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định.

- Đối với những trường hợp F2 đang có mặt tại nhà trường: thông báo và yêu cầu các trường hợp này tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi ở/lưu trú;

- Đối với những trường hợp F2 không có mặt tại nhà trường: thông báo bằng điện thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

+ Bộ phận y tế/Tổ chức hành chính/Văn phòng của nhà trường phối hợp với UBND xã, trạm y tế xã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho CB, GV, NV, HS có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế.

+ Xử trí đối với các trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp F1

- Kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định, nhà trường được tiếp tục hoạt động bình thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

- Kết quả xét nghiệm dương tính thì thực hiện như Phần IV của Hướng dẫn này.

2.3. Phương án khi có trường hợp CB, GV, NV, HS nghi mắc Covid-19 (F2) tại nhà trường:

 Yêu cầu CB, GV, NV, HS trong diện F2 tự cách li tại nhà và chờ kết quả xét nghiệm của F1.

2.4. Trường hợp nhận thông tin có F0 là CB, GV, NV, HS ngoài thời gian ở trường

- Báo cáo ngay cho Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường để biết và tạm dừng hoạt động của đơn vị để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế địa phương.

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công chịu trách nhiệm khử khuẩn toàn bộ trường đặc biệt khu vực làm việc của ca mắc.

- Thực hiện truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho trạm y tế xã.

- Chờ cơ quan y tế địa phương thông báo kết quả xét nghiệm của F1, F2 trước khi quyết định để học sinh đi học trở lại.

3. Kế hoạch tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch

a. Thời gian: Trước khi HS quay trở lại trường học

b. Nội dung diễn tập: Theo các phương án đã nêu ở phần 2.

Bên cạnh đó nhà trường chuẩn bị một số công việc khi đón HS đi học trở lại như sau:

- Kẻ vị trí đứng của HS, PH  ở ngoài cổng trường

- Phân giờ vào học riêng của từng khối, tuyên truyền để HS nhớ đi học theo giờ qui định đảm bảo việc giãn cách ở cổng trường.

- Bố trí CBGV, NV đo thân nhiệt cho HS, nhắc nhở HS đeo khẩu trang thường xuyên, sát khuẩn tay trước khi vào lớp học.

c. Thành phần tham gia

BGH, nhân viên y tế, Tổng phụ trách, Đoàn thanh niên.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban giám hiệu: Xây dựng kế hoạch phòng, chống và các phương án xử lý khi có các ca F0,F1,F2 trong phạm vi nhà trường quản lý; thường xuyên phối hợp với Trạm y tế xã để xử lý các trường hợp khi càn thiết.

                        - Nhân viên y tế: Đảm bảo có mặt trong suốt thời gian dạy và học, sẵn sàng đáp ứng y tế khi cần; Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để theo dõi, phát hiện học sinh có vấn đề sức khỏe để kịp thời xử lý.

                   - CBGV, NV nhà trường: Tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch, phối hợp với phụ huynh, theo dõi sức khỏe của học sinh hàng ngày, báo cáo ngay với Trưởng ban chỉ đạo khi có trường hợp bất thường.

 

Phê duyệt của Đơn vị quản lý trực tiếp

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    Phạm Thị Thu Hằng

 

 

 

PHỤ LỤC 2:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỆ SINH KHỬ KHUẨN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

 

I. VỆ SINH, KHỬ KHUẨN ĐỊNH KỲ

1. Nguyên tắc chung

- Khử khuẩn bằng (i) chất tay rửa thông thường như chai xịt tay rửa đa năng dùng sẵn hoặc (ii) pha dung dịch tay rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite) theo tỷ lệ 10 ml dung dịch tay rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt vi rút, hoặc (iii) dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha hoặc (iv) cồn 70%. Chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày. Dùng cồn 70% để lau các bề mặt thiết bị điện tử dễ bị ăn mòn bởi hóa chất hoặc có tiết diện nhỏ. Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút.

- Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Đối với các bề mặt bẩn phải được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. Lau từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

- Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, quần áo bảo hộ khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.

2. Các vị trí khử khuẩn bao gồm

+ Vị trí làm việc, phòng làm việc, phòng họp, căng tin, khu vực vệ sinh chung và các khu vực dùng chung khác...

+ Khu vực liền kề xung quanh: Tường bên ngoài của phòng làm việc, hành lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, sảnh chờ,...

+ Phương tiện chuyên chở CB, GV, NV và HS (nếu có).

3. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc

- Đối với nền nhà/phòng, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, phòng ăn/căng tin, các bề mặt có tiếp xúc: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

- Đối với các vị trí tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại dùng chung, nút bấm tại cây ATM, máy bán hàng tự động: khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.

- Tại khu vực công cộng như cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng thì bố trí dung dịch sát khuẩn tay để CB, GV, NV và HS, khách sát khuẩn tay trước khi sử dụng.

- Đối với khu vệ sinh chung: vệ sinh khử khuẩn ít nhất 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày.

- Tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác đối với các phòng. Hạn chế sử dụng điều hòa (nếu có thể).

II. VỆ SINH, KHỬ KHUẨN KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MẮC, F0, F1, F2

- Khi có trường hợp F0 thì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường theo qui định tại Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng và Phụ lục 4, Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”.

- Khi có trường hợp nghi ngờ, F1, F2 tại đơn vị thì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn như hướng dẫn tại Phần I Phụ lục này ngay sau khi chuyển cách ly y tế các trường hợp nghi ngờ, F1, F2.

III. QUẢN LÝ CHT THẢI KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ MC, F0, F1, F2

Thực hiện quản lý chất thải khi có trường hợp nghi ngờ mắc, F0, F1, F2 theo qui định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19” và Công văn 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3:

MẪU CAM KẾT TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

, ngày ... tháng ... năm 202...

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CHo HỌC

Họ và tên:................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:....................... Giới tính.................... Quốc tịch...................

Nơi cư trú/lưu trú:....................................................................................................

Điện thoại:……………. Vị trí công tác:..................................................................

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị, địa phương nơi làm việc và khi đi công tác. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật.

Bản cam kết làm thành 02 bản, CB, GV, NV giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản./.

 ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

(ký tên và đóng dấu)

NGƯỜI CAM KẾT
(ký ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4:

NHỮNG VIỆC ĐƠN VỊ CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

TT

Nội dung

Thực hiện (X)

1.

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

x

2.

Thành lập các Tổ an toàn COVID của đơn vị.

x

3.

Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19

x

4.

Quản lý CB, GV, NV và HS về các thông tin gồm họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ quê quán.

x

5.

Thông báo cho Sở Y tế/Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh của các địa phương liên quan để quản lý và theo dõi y tế đối với CB, GV, NV và HS.

 

6.

Tổ chức theo dõi sức khỏe của CB, GV, NV và HS hằng ngày.

x

7.

Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra vào đơn vị và khai báo y tế.

x

8.

Tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu CB, GV, NV và HS, khách đến làm việc khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định; quản lý Thẻ khách vào đơn vị; kiểm soát mật độ người vào đơn vị.

x

9.

Bố trí khu vực khai báo y tế, trang bị các bàn máy tính, ki-ốt, máy quét mã QR (tùy theo điều kiện cụ thể) và bố trí nhân viên kiểm soát (có điện thoại thông minh) người ra vào tại các vị trí ra, vào các tòa nhà.

 

10.

Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là phòng cách ly).

x

11.

Bố trí và chỉ định khu vực giao nhận tài liệu, văn phòng phẩm, hàng hóa... gần cửa ra vào đơn vị; ghi lại thông tin người giao, người nhận, thời gian giao nhận hàng...

 

12.

Thường xuyên thông tin nhắc nhở CB, GV, NV và HS và khách thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian làm việc.

x

13.

Lắp đặt camera tại các khu vực công cộng có nguy cơ, khu vực quét mã QR điểm kiểm dịch để theo dõi, giám sát và nhắc nhở.

x

14.

Đối với đơn vị có bộ phận tiếp đón, làm việc với khách thực hiện 5K, đặc biệt đeo khẩu trang, giãn cách, lắp đặt vách ngăn (nếu có thể).

x

15.

Khuyến khích giảm số người làm việc tại đơn vị, tăng cường làm việc, họp trực tuyến, làm việc tại nhà, làm việc từ xa.

x

16.

Tăng cường thông khí tại trên phương tiện đưa đón NLĐ, nơi làm việc, nhà ăn, phòng họp; giảm tiếp xúc bố trí vách ngăn tại nhà ăn, suất ăn riêng.

 

17.

Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dung dịch sát khuẩn tay.

x

18.

Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị.

x

19.

Ký cam kết tuân thủ các qui định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19.

x

20.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng, chống dịch.

x

21.

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho CB, GV, NV và HS (lễ tân, tiếp xúc khách hàng, người đi công tác về từ vùng dịch).

 

22.

Xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho CB, GV, NV và HS.

x

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết